­

Dit e-mailbericht (inclusief eventuele bijlagen) bevat vertrouwelijke informatie, die mogelijk gedekt is door geheimhoudingsplicht of om andere redenen rechtens beschermd is. Het gebruik door en/of ter kennis brengen aan anderen dan de geadresseerde(n) van de informatie verzonden met dit e-mailbericht, is verboden. Indien u dit e-mailbericht abusievelijk hebt ontvangen, verzoeken wij u vriendelijk de afzender op de hoogte te stellen en het bericht onverwijld te vernietigen. Jheronimus Accountantskantoor staat niet in voor de inhoud en tijdige ontvangst van verzonden e-mail. Aan dit e-mailbericht kunnen geen rechten worden ontleend. Bij enige twijfel over dit bericht kunt u contact opnemen met de afzender.

Aan het gebruik van e-mail zijn risico’s verbonden zoals virusoverbrenging. Jheronimus Accountantskantoor is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door de aanwezigheid of het overbrengen van eventuele virussen.

Alle diensten van Jheronimus Accountantskantoor worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht, waarop algemene voorwaarden van toepassing zijn. In de algemene voorwaarden is een beperking van aansprakelijkheid opgenomen. De algemene voorwaarden zijn beschikbaar op de website.

­